Friends of Sutukoba

Kontakt oss | English
tl tr
small logo

WAD

WADWULI FORBUND FOR UTVIKLING
Oversatt av lektor Kjell Tore Nilssen, Risør 06.03.01

FORFATNING
Punkt 1: Navn og sted
Organisasjonen skal hete Wuli Forbund for Samfunnsbasert Utvikling; forkortet WAD CBO.
WAD CBO er lokalisert i landsbyen Sutukoba, Wulidistriktet, U.R.D.
Innledning:
WAD CBO ble dannet for å forbedre livsvilkårene for landsbyfolket i Wulidistriktet og for å minske fattigdommen i dette området. I tillegg skal organisasjonen også være et supplement for myndighetenes forsøk på å få i stand en sosioøkonomisk utvikling i Wuli.
Denne forfatningen skal gjøres kjent som:
"Forfatningen til WAD CBO"

Punkt 2: Mål og Formål
WAD omfatter mennesker med svært forskjellig sosial bakgrunn og skal være politisk nøytral.
Mål og formål for WAD CBO er:
1. identifisere, planlegge og drive samfunnsbaserte utviklingsprosjekter med målsetting å øke livskvaliteten og den sosioøkonomiske velferden til samfunnet i Wulidistriktet på en lovlig måte;

2. søke å fungere som et mellomledd mellom giverorganisasjoner og samfunnene som WAD representerer;

3. mobilisere interne og eksterne ressurser (mennesklige, fysiske og finansielle) for samfunnsutvikling;

4. vurdere, planlegge, gjennomføre, overvåke, koordinere, evaluere og lede alle WADs utviklingsprosjekter i området. I tillegg kan WAD delta i en hvilken som helst del av en prosjektsyklus igangsatt av en utviklingspartner;

5. forsyne medlemmene med hvilke som helst goder som styret i WAD CBO bestemmer.

Punkt 3: Medlemskap
Enhver landsby i Wulidistriktet som aksepterer mål og formål til WAD CBO skal kunne bli medlem.

I tillegg skal følgende betingelser for medlemskap gjelde:

1. Alle medlemslandsbyer skal arbeide for å overholde og videreutvikle målene for organisasjonen ved siden av å betale medlemsavgift

2. Medlemskap og dets rettigheter kan ikke overføres.

3. WAD CBO skal opprette et register med navn på alle medlemslandsbyene og kontaktpersoner, navn og adresse på alle kontaktpersonene i styret (EC) og underkomiteer, noe som kreves og foreskrives av styret.

4. Enhver landsby som registrerer seg som medlem skal betale en registreringsavgift på D 100.00 (bare ett hundre Dalasis).

5. Et årlig medlemskapsfornyingsgebyr på D 50.00 (bare 50 Dalasis) skal betales ikke senere enn ved utgangen av januar hvert år

Punkt 4: Opphør av medlemskap
Medlemskapet kan strykes av generalforsamlingen etter anbefaling av styret hvis:

1. en landsby unnlater å betale sitt medlemskapsfornyingsgebyr innen utgangen av februar samme år;

2. en landsby unnlater å delta på to etterfølgende generalforsamlinger uten å gi en tilfredsstillende forklaring til sekretæren;

3. hvis styret mener at en medlemslandsbys oppførsel ikke er i overenstemmelse med de prinsippene organisasjonen ble etablert for, etter at en bot på D50.00 (bare 50 Dalasis) er pålagt og ikke betales av medlemslandsbyen;

4. et medlem eller en medlemslandsby unnlater å arbeide for de mål og formål CBO arbeider for.

En medlemslandsby som opphører å være medlem skal pålegges å betale alle dens utestående fordringer til gruppen som tidligere avtalt. Unnlatelse av å gjøre dette vil kunne medføre rettsak.

En medlemslandsby som opphører å være medlem mister sine rettigheter eller krav på tilganger og fordeler av CBO etter medlemskapet, men kan bare ta ut det som egentlig tilhører landsbyen på tidspunktet den opphører å være medlem. Et prosjekt i en spesiell landsby drevet av CBO vil bli avbrutt hvis denne landsbyen opphører å være medlem

Punkt 5: Forfatning og Styre
Organisasjonens øverste ledelse skal ligge hos generalforsamlingen og under den autoriteten skal organisasjonen styres av gruppen kjent som styret (EC) valgt av generalforsamlingen.

Høvdingen over Wulidistriktet har blitt valgt til å ha en rådgivende rolle i organisasjonen.

Punkt 6: Generalforsamlinger
Generalforsamlingen i organisasjonen skal avholdes minst en gang årlig på tidspunkt og sted bestemt av styret.

Hver medlemslandsby skal sende to (2) representanter til generalforsamlingen.

Hver representant skal ha rett til å stemme og å bli stemt på her.

Lederen for CBO skal lede alle generalforsamlingene. I dennes fravær skal hans/hennes assistent ta over.

Hvis et ekstraordinært møte kreves av mer enn en tredel (1/3) av medlemmene, skal styret innkalle møtet innen syv (7) dager

Punkt 7: Stemmeavgiving
Avstemming i generalforsamlingen skal skje ved håndsopprekning og alle saker som diskuteres på generalforsamlingen skal avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av uavgjort (likt antall stemmer på hver side) skal lederen ha det avgjørende ord.

Punkt 8: Beslutningsdyktig antall
Beslutningsdyktig antall for generalforsamlingen skal ikke være mindre enn halvparten (1/2) av medlemmene i CBO.

Beslutningsdyktig antall for styret skal ikke være mindre enn halvparten (1/2) av medlemmene i CBO.

Beslutninger fattet uten et beslutningsdyktig antall skal være verdiløse.

Beslutningsdyktig antall for ekstraordinære styremøter og generalforsamling skal ikke være mindre enn halvparten (1/2) av styret og generalforsamling.

Punkt 9: Generalforsamling
Generalforsamlingen skal ha makt til å oppløse styret eller fjerne ethvert medlem ved to tredjedels flertall (2/3) av organisasjonsmedlemmene på et ekstraordinært møte avholdt med den hensikt.

Et slikt møte bør avholdes av lederen innen en uke etter å ha mottatt en skriftlig henstilling av i det minste to tredjedeler (2/3) av de registrerte medlemmene.

I tilfelle total oppløsning av styret, skal ansvaret for å drive WAD CBO ligge hos høvdingen i Wulidistriktet som må sørge for at et nytt styre opprettes innen tretti (30) dager.

Punkt 10: Administrasjon og ansattes funksjoner
Kandidater til de forskjellige stillingene innen CBO må bevise sin entusiasme, oppofrelse, arbeidskapasitet, respekt for alle medlemmer av lokalsamfunnet, høye ansvarsfølelse og fremfor alt; være villige til å arbeide som en frivillig for CBO. Ansettelser skal skje ved skiftlig avstemming på generalforsamlingen.

Punkt 11:Styret (EC)
CBO skal administreres av styret som skal være den utøvende del av CBO. Det skal rapportere til generalforsamlingen via lederen.

Styret i CBO skal bestå av følgende verv:
*Leder
*Assisterende leder
*Kasserer
*Sekretær
*Assisterende sekretær
*Revisor
*Koordinator
*Rådgiver/Høvding av Wuli
*Valgte medlemmer av styret

Styret av CBO skal ha maksimalt 15 medlemmer.

Hver av de ovenfor nevnte skal inneha sine stillinger i tre år. Medlemmene kan gjenvelges for en påfølgende termin på tre år og de kan gjenvelges av generalforsamlingen.

Avgjørelser tatt på styremøter skal være bindene for alle medlemmene av organisasjonen. Medlemmene av styret skal avholde minst 4 årlige møter og kan avholde ekstraordinære møter etter behov krevd av leder eller styremedlemmer etter at fem dagers varsel er gitt til andre medlemmer.

Det skal være et beslutningsdyktig flertall når minst halvparten (1/2) av medlemmene er tilstede på slike møter.

På styremøtene skal sakene avgjøres av simpelt flertall blant de tilstedeværende. I tilfelle likt stemmetall skal møtelederen ha siste ord.

Punkt 12: Signaturmakt til bankkontoen
Midler til CBO skal genereres fra innenlandske tilskudd og fra utenlandske givere. Alle slike fond skal deponeres på bankkonto. Signatarene til denne kontoen skal være leder, sekretær, kasserer og lederen for økonomikomiteen. To av de fire signatarene kan ta ut penger etter godkjenning fra styret.

Punkt 13: Misbruk av midler
Et medlem av styret eller generalforsamlingen som bruker midler uten styrets tillatelse må tilbakebetale disse.

Punkt 14: Styrets funksjoner
Funksjonene til styret skal være:
å ta seg av den daglige driften av CBO;
å håndheve organisasjonenes vedtekter;
å gjennomføre politikken og programmene til organisasjonen;
å starte og gjennomføre all aktivitet som kan fremme målsettingene til CBO;
å ta seg av alle andre saker som angår interessene og velferden til CBO;
å instruere alle CBOs kontorer angående driften.

Punkt 15: Lederen
Lederen er ansvarlig for å innkalle både generalforsamling og styremøter. Han/hun skal representere CBO i forhandlinger, skal kontrollere CBO møter og skal også tjene som samlingspunkt for ansatte og besøkende til CBO.

Skulle lederen være ute av stand til å utføre sine plikter, kan et annet bemyndiget medlem ta over hans/hennes funksjoner.

Punkt 16: Sekretær
Organisasjonens sekretær skal være ansvarlig for:
å ta referater og føre arkiv fra alle styremøtene og møtene i organisasjonenes generalforsamling;
sette opp saksliste og bekjentgjøre denne for alle slike møter og alle andre programmer forbundet med organisasjonen i samarbeid med leder.

Punkt 17: Kasserer
Organisasjonens kasserer skal være ansvarlig for:
innsamling av medlemsavgift og sikker forvaring av CBOs midler;
sørge for at alle CBOs inntekter plasseres i bank og rapportere jevnlig om den økonomiske situasjonen til organisasjonen;
oppbevare en kontantbok hvor alle økonomiske transaksjoner til CBO skal lagres.

I tilfelle av at kassereren ikke er lesekyndig vil et utpekt medlem av styret assistere.

Punkt 18: Revisor
Revisoren skal være ansvarlig for å undersøke på halvårlig basis, bøkene og notatene til kassereren og skal rapportere hans/hennes funn til styret. En fullstendig oversikt over kontoene skal legges frem for hovedforsamlingen på generalforsamlingen.

Punkt 19: Koordinator
Koordinatoren skal fungere som et bindeledd mellom organisasjonen og den norske vennskapsforeningen. Hans/hennes oppgaver omfatter den egentlige kommuniseringen mellom de to organisasjonene, å overse gjennomføringen av prosjekter finansiert av den norske siden og å gi tilbakemeldinger til den norske vennskapsforeningen. Han/hun skal videre fungere som vert for norske besøkende og skal råde styret om alle saker omfattet av dette vennskapssamarbeidet.

Punkt 20: Rådgiver
Høvdingen av Wuli i sin posisjon som rådgiver for WAD CBO, skal gi råd til styret og hovedforsamlingen om saker som ikke kan oppnåes enighet om mellom medlemmene. I tilfelle av total oppløsning av styret plikter han å sørge for at en generalforsamling skal innkalles for å danne et nytt styre innen tretti (30) dager.

Punkt 21: Møtereferat
Møtereferat fra hvert møte i organisasjonen og fra hvert styremøte skal nedskrives og signeres av møtelederen. Slike møtereferater, når de er nedskrevet og signert, skal være dokumentasjon av organisasjonenes møter og saker uten at ytterligere bevis er nødvendig.

Punkt 22: Tilføyelser til forfatningen
Alle tilføyelser til forfatningen krever støtte fra minst to tredjedeler (2/3) av de tilstedeværende representantene på generalforsamlingen.

Intet vedtak eller forslag om endring eller tilføyelse til forfatningen skal diskuteres på generalforsamlingen uten at varsel om vedtaket eller forslaget om forandring eller tilføyelse av forfatningen er sekretæren i hende minst syv (7) dager før møtet i generalforsamlingen.

Punkt 23: Oppløsning
Organisasjonen kan bare oppløses om to tredjedeler (2/3) av medlemmene sender forslag om oppløsning som skal legges frem for en generalforsamling innkalt for dette formål innen tretti (30) dager etter at forslaget er mottatt. Forutsatt at tre fjerdedeler (3/4) av generalforsamlingen stemmer i favør av oppløsning, skal dette skje.

I tilfelle av organisasjonens oppløsning som redegjort for tidligere, skal all gjeld og alle forpliktelser lovlig påtatt av organisasjonen dekkes. Gjenstående eksterne midler fra giverorganisasjoner skal returneres til disse organisasjonene. De gjenstående interne midler vil fordeles mellom medlemslandsbyene i henhold til deres innbetaling av medlemsavgiften.

Hvis de eksisterende midlene ikke er tilstrekkelig til å møte kravene om organisasjonen blir oppløst, skal alle medlemmene være forpliktet til å dekke disse krav.

Punkt 24: Voldgift
En ankenevnd bestående av rådgiver, en styrerepresentant og tre andre medlemmer fra generalforsamlingen skal nedsettes på en generalforsamling i tilfelle av voldgift. Bortsett fra styrerepresentanter kan et hvilken som helst medlem velges til et slikt verv. Klageren skal velge et medlem til å representere seg foran styret i medfør av dennes petisjon. Nevndens beslutning skal være endelig og bindende for alle parter.

Punkt 25: CBOs-forhold til underavdelinger
Alle underavdelinger innenfor organisasjonen må anerkjenne CBOs autoritet.

Alle nye underavdelinger og tekniske komiteer som dannes, skal godkjennes av styret i CBO.

Alle ekstern hjelp til og anmodning fra slike underavdelinger skal kanaliseres via styret i CBO.

Styret skal sørge for all nødvendig støtte i henhold til deres kapasitet til underavdelingene og de tekniske komiteene når dette trengs.

Punkt 26: CBOs forhold til utviklingsorganer
Hjelp til underavdelinger innenfor organisasjonen skal kanaliseres til CBO via styret.

Punkt 27: Møteforstyrrelser
Et medlem som avbryter møter gjennom sin støtende oppførsel skal anmodes om å forlate møtet eller forsamlingen. Hvis vedkommende nekter skal han/hun suspenderes fra CBO i seks (6) måneder.

Punkt 28: Manglende tilbakebetaling av lån eller kreditt
I tilfelle av manglende tilbakebetaling av lån eller kreditt pr. dato, vil rettslige skritt tas mot medlemmet eller medlemslandsbyen.

Punkt 29: Manglende innbetaling av honorar eller avgift
Hvis et medlem eller en medlemslandsby ikke betaler honorar eller avgift bestemt av generalforsamlingen skal vedkommende betraktes å ha forspilt sin rett til medlemskskap. I dette tilfelle og i alle andre tilfeller hvor noen mister sitt medlemskap kan vedkommende bare ta med seg det som tilhører vedkommende.

Punkt 30: Oppførsel i strid med forfatningen
Et medlem eller en medlemslandsby som opptrer på en måte som er i strid med bestemmelsene i denne forfatning mister sitt medlemskap.

Vedtatt i Sutukoba, 18 september 1999.

Signert:

Formann Viseformann

Sekretær Høvding av Wuli

 

 

 

 


 

FNs tusenårsmål

 
 

Sist oppdatert 06.04.11 | Sutukobas Venner - Friends of Sutukoba © 2000 - 2011

 
Stø Webdesign
cheap oakley sunglasses cheap oakley sunglasses oakley sunglasses cheap cheap oakley sunglasses cheap oakleys cheap oakley sunglasses oakley sunglasses cheap cheap oakleys oakley sunglasses cheap fake oakleys cheap fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys for sale fake oakleys free shipping fake oakleys for sale fake oakley sunglasses cheap fake oakleys oakley sunglasses outlet oakley sunglasses outlet online oakley sunglasses outlet oakley sunglasses outlet online oakley sunglasses outlet oakley outlet store oakley factory outlet oakley outlet store online discount oakley sunglasses discount oakley sunglasses oakley sunglasses discount discount oakley sunglasses mens oakley sunglasses mens oakley sunglasses mens oakley sunglasses oakley mens sunglasses oakley sunglasses for men oakley womens sunglasses oakley womens sunglasses womens oakley sunglasses womens oakley sunglasses oakley sunglasses for women oakley sunglasses sale oakley sunglasses sale oakley sunglasses sale cheap oakleys cheap oakleys fake oakleys cheap oakley sunglasses oakley youth sunglasses oakley sunglasses outlet wholesale sunglasses oakley youth oakley sunglasses 2015 oakley sunglasses who sells oakley sunglasses oakley holbrook sunglasses oakley sunglasses india oakley sunglasses offers bargain oakley sunglasses sunglasses oakley outlet store pink oakley sunglasses discontinued oakley sunglasses breathless oakley sunglasses oakley conduct sunglasses oakley scar sunglasses sunglasses oakley oakley sunglasses holbrook oakley sunglasses sydney oakley sunglasses titanium red oakley sunglasses oakley tangent sunglasses oakley sunglasses brisbane oakley titanium sunglasses purple oakley sunglasses oakley zero sunglasses oakley sunglasses models oakley sunglasses perth retro oakley sunglasses oakley sunglasses cycling oakley sunglasses singapore oakley sunglasses website oakley sideways sunglasses oakley sunglasses jupiter oakley sunglasses frames gold oakley sunglasses oakley wholesale sunglasses fuel cell oakley sunglasses oakley sunglasses retailers brown oakley sunglasses oakley twitch sunglasses cheap oakley juliet sunglasses cheap oakley jawbone sunglasses cheap oakley holbrook sunglasses cheap oakley sport sunglasses cheap womens oakley sunglasses oakley gascan sunglasses sale sunglasses oakley sale cheap oakley sunglasses for sale oakley womens sunglasses discount oakley sunglasses canada oakley sunglasses discounts sunglasses oakley discount oakley sunglasses mens oakley sunglasses for men oakley sunglasses uk sale oakley matte black gascan sunglasses oakley sunglasses gascan oakley frogskin sunglasses discount oakley oil rig sunglasses oakley oil rig sunglasses cheap oakley sunglasses flak jacket oakley flak jacket sunglasses buy cheap oakley sunglasses where to buy oakley sunglasses straight jacket oakley sunglasses oakley straight jacket sunglasses best oakley sunglasses best price oakley sunglasses clearance oakley sunglasses discount oakley m frame sunglasses oakley m frame sunglasses oakley sunglasses half jacket buy fake oakleys online best fake oakleys fake oakleys wholesale best place to buy replica oakleys cheap replica oakleys
christian louboutin outlet online christian louboutin discount louboutin christian cheap christian louboutins replica christian louboutin las vegas christian louboutin so kate christian louboutin sale cheap christian louboutin uk christian louboutin pigalle christian louboutin cheap christian louboutin cheap christian louboutin london christian louboutin discount shoes christian louboutin shoe christian louboutin online christian louboutin sales christian louboutin online christian louboutins replica christian louboutin spiked heels cheap christian louboutin shoes christian louboutin sale online christian louboutin shoes cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin shop online christian louboutin on sale christian louboutin cheap shoes christian louboutin red bottoms christian louboutin online shop christian louboutin shoes christian louboutin uk sale christian louboutin uk sale christian louboutin black christian louboutin shoe sale christian louboutin outlet christian louboutin buy online cheap christian louboutin heels christian louboutin sale shoes cheap christian louboutin heels buy christian louboutin online christian louboutin outlet uk buy christian louboutin online christian louboutin shoes online christian louboutin shoes online buy christian louboutin christian louboutin wholesale buy christian louboutin shoes online christian louboutin wholesale
ray ban wayfarer ray ban wayfarer ray ban wayfarer ray ban wayfarer ray ban wayfarer ray ban aviators cheap ray bans ray ban aviators cheap ray bans cheap ray bans cheap ray bans cheap ray bans ray ban clubmaster ray ban clubmaster ray ban clubmaster ray ban clubmaster ray ban clubmaster ray ban polarized ray ban polarized ray ban polarized ray ban sale ray ban sale ray ban sale ray ban sale ray ban sale discount ray bans discount ray bans discount ray bans ray ban store ray ban outlet store ray ban store ray ban store ray ban store ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans ray ban usa ray ban usa ray ban usa ray ban usa ray ban sunglasses for cheap ray ban sunglasses cheapest prices ray ban sunglasses prices low price ray ban sunglasses ray ban ladies sunglasses sunglasses for men ray ban cheap ray ban sunglasses for women ray ban girls sunglasses ray ban rx sunglasses where to buy ray ban sunglasses vintage ray ban sunglasses ray ban sunglasses vintage tortoise ray bans ray ban 2132 tortoise black ray ban sunglasses mens black ray ban sunglasses pink ray ban sunglasses ray ban white aviator sunglasses red ray ban sunglasses black and red ray ban wayfarer purple ray ban sunglasses ray ban gold aviator sunglasses discount ray bans eyeglasses discount ray ban sunglasses online ray ban wholesale wholesale ray ban glasses ray ban cat eye sunglasses black cat eye glasses vintage ray ban cat eye sunglasses ray ban style sunglasses deals on ray ban sunglasses ray ban outdoorsman sunglasses sale ray ban sunglasses ray ban sunglasses outlet sale ray ban latest sunglasses ray ban new wayfarer tortoise polarized ray ban glasses india ray ban sunglasses australia ray ban sunglasses canada ray ban sunglasses usa sale ray ban sunglasses sale uk ray ban sunglasses uk sale ray ban aviator polarized sunglasses ray-ban aviator sunglasses with mirrored lenses ray-ban rb2132 new wayfarer sunglasses ray ban wayfarer sunglasses on sale all black ray bans wayfarers ray ban wayfarer folding sunglasses ray ban folding aviator sunglasses Ray ban sunglasses online sale ray ban sale online ray ban tech sunglasses black polarized ray bans ray ban polarized black ray ban polarized sunglasses sale ray ban sunglasses made in china ray ban oval clubmaster ray ban clubmaster classic black cheap ray ban wayfarer 2140 ray ban clubmaster rb3016 buy fake ray bans online best fake ray bans wayfarer ray ban outlet stores replica ray bans ray ban round sunglasses oval ray ban sunglasses ray ban glasses cost ray ban sunglasses store